1. Všeobecná ustanovení Nahoru

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Orlita s.r.o) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy Nahoru

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Orlita s.r.o, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Orlita s.r.o (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat kdykoliv před jejím závazným potvrzením a to i bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě storna potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží již není od výrobce dostupné, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena od výrobce zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. Pokud v tomto případě kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu nabídnuto náhradní zboží, případně mu bude uhrazená částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

Fa Orlita s.r.o. si vyhrazuje právo na tiskové,překlepové a jiné neumyslné chyby lidského faktoru.

3. Místo plnění Nahoru

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy Nahoru

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení Nahoru

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Orlita s.r.o jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy, není-li stanoveno jinak.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta Nahoru

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

7. Dopravní podmínky, poštovné Nahoru

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Česká pošta *170 Kč
Expresní balíková služba PPL *250 Kč
Osobní vyzvednutí zboží *0 Kč
Expresní balíková služba PPL_Slovensko *400 Kč
Česká pošta_Slovensko *200 Kč

Pro zásilky nad 15 125 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou0 Kč
Předem převodem z účtu0 Kč

Platbu proveďte ve prospěch účtu č.: 379894183/0300 (ČSOB). Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

GSM Banking0 Kč
V hotovosti při os. vyzvednutí0 Kč

Dodací lhůta je do 5 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka, servis - reklamační řád Nahoru

Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Ten je povinen převzít zboží k reklamaci doručené prostřednictvím poštovní či jiné doručovatelské služby anebo v kterékoliv provozovně společnosti ORLITA s.r.o.. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. V reklamačním procesu se řídíme zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Jak reklamovat
Kupující zašle na adresu společnosti ORLITA s.r.o. zboží, které hodlá reklamovat. Reklamované zboží nesmí být příliš znečištěné a musí být kompletní ( po vzájemné dohodě, lze případně reklamovat i část zboží). Kupující musí předložit prodejní doklad (doložit koupi). Vždy je třeba při reklamaci uvádět vadu, kterou kupující věci vytýká a jaké právo (které je mu zákonem přiznáno) uplatňuje.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
Pověřený pracovník ( v jednoznačných případech) rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě překročení stanovené lhůty je vada považována za neodstranitelnou.
Práva kupujícího při reklamaci
Pokud kupující během prvních šesti měsíců od zakoupení výrobku zjistí, že výrobek je vadný, tedy není ve shodě s kupní smlouvou, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou - § 616 zákona č. 40/1964 Sb., v pl. znění. Do 6 měsíců je důkazní břemeno na straně prodávajícího.
Jestliže se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě výrobku a jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Po 6 měsících je důkazní břemeno na straně kupujícího.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo dle svého uvážení, buď na výměnu věci, nebo může odstoupit od kupní smlouvy(vrácení zaplacené finanční částky). Stejná práva má kupující i v případě, že se potřetí vyskytne tatáž vada, která již byla dvakrát záruční opravou odstraněna, stejně jako v případě, kdy se současně projeví alespoň tři různé odstranitelné vady, pro něž není možné věc řádně užívat. Pokud se na věci projeví neodstranitelné vady, které však nebrání řádnému užívání věci, může kupující kromě výměny věci a odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.

O reklamaci může být rozhodnuto dvojím způsobem

Buď prodávající kupujícímu zcela či zčásti vyhoví a splní jeho požadavky (vyřídí reklamaci), anebo reklamaci zamítne. Zamítnout reklamaci přitom prodávající může jen tehdy, je-li neoprávněná, tzn. prodávající za reklamovanou vadu neodpovídá, pokud se nejedná o jiné vady, než-li výrobní vady, anebo vady způsobené před předáním výrobku, nebo se vůbec nejedná o vadu nebo rozpor s kupní smlouvou. Prodávající nemůže zamítnout reklamaci z jiného důvodu, než který zákon výslovně připouští. Není tedy možné zamítnout reklamaci jen proto, že kupující např. již nemá původní obal od výrobku, nebo proto, že nemá doklad o zakoupení, ale jen platný záruční list.

Reklamace, jak je již výše uvedeno, musí být vyřízena do 30 dnů, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.

Jakmile prodávající (pověřený pracovník) o reklamaci rozhodne, je povinen kupujícímu vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající však nemá povinnost kupujícího o vyřízení reklamace sám informovat. Je proto na kupujícím, aby prodávajícího kontaktoval a o stavu vyřizování reklamace se informoval.

Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen, dochází k občanskoprávnímu sporu, který může rozhodnout pouze soud (při souhlasu obou stran může i rozhodce).

 Záruční doba

U nového nepoužitého zboží je záruční doba minimálně 24 měsícůode dne uvedeného na prodejním dokladu, záruka na služby (oprava, údržba…) a použité zboží je minimálně 6 měsíců. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání může zapříčinit prohloubení vady, což může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a může tak být kratší než záruční doba. Životnost výrobku závisí také na jeho správném udržování a ošetřování. 

Výrobní vady

Prodejce nezodpovídá za změny vlastností výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení nebo přirozené změny materiálu stárnutím. Dále nezodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním či špatnou údržbou (v rozporu z návodem, doporučením výrobce, případně z obecně známými principy).

Prodávající zodpovídá za všechny vady, které vznikly před převzetím zboží kupujícím a za výrobní vady. Vady, které brání řádnému užívaní věci jsou výrobními vadami pouze v případě, že jejich příčinou byla chyba při výrobě a to zejména: špatný technologický postup, použití nevhodných materiálů a konstrukční chyby ( to však platí s ohledem na určení konkrétního výrobku).

9. Závěrečná ustanovení Nahoru

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.  Do 14 dní je možné bez udání důvodu odstoupit od smlouvy podle § 53 Občanského zákoníku. Zákazník souhlasí s manipulačním poplatkem 300,-Kč (STORNO poplatkem) při vrácení zboží společnosti Orlita, s.r.o. anebo nevyzvednutí zásilky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 12.10.2008